Definice figur programu Plus

Přepracováno 22. října 2004

© Copyright 1997, 2001-2004 by CALLERLAB, The International Association of Square Dance Callers. Svolení k přetisku, další publikaci a vytváření odvozených prací bez poplatku je tímto zaručeno, bude-li přetištěna tato poznámka.

Překlad © Tomáš "Doug" Machalík, 1998-2004. Poznámky překladatele jsou uvedeny v hranatých závorkách.


Úvod

Cíl:

Cílem definic programu Plus je poskytnout přesná, výstižná a jednoduchá vysvětlení výrazů a povelů používaných v programu Plus.

1. Výchozí formace

Pro každý definovaný povel je uveden seznam výchozích formací. Jsou to výchozí formace, které se v době schválení těchto definic objevovaly nejčastěji, vzhledem k dynamické povaze Square Dance však nejde o jediné možné výchozí formace.

2. Facing Dancers

Tanečníci, kteří se dívají na sebe, mohou být pánové a dámy v jakékoliv kombinaci, není-li řečeno jinak.

3. Couples

Páry mohou být tvořeny jakoukoliv kombinací pánů a dam, není-li řečeno jinak.

4. Passing Rule

Kdykoliv jdou dva tanečníci proti sobě a měli by se srazit, minou se pravými rameny a pokračují dále.

5. Same Position Rule

Kdykoliv jdou dva tanečníci proti sobě a mají zaujmout stejné místo, uchopí se za pravé ruce a vytvoří na tomto místě formaci Mini-Wave.

6. Facing Couples Rule

Některé figury, které obvykle začínají z formací Ocean Wave, lze také provádět, jsou-li tanečníci ve formaci Facing Couples (např. All 8 Spin the Top, Grand Swing Thru, Relay the Deucey, Spin Chain the Gears). V takovém případě se tanečníci uchopí do dočasné formace Right-Hand Ocean Wave a figuru dokončí, nenapoví-li caller výslovně figuru začínající za levou ruku (např. Left Relay the Deucey) - v tom případě se tanečníci uchopí do dočasné formace Left-Hand Ocean Wave a figuru dokončí.

Z formace Facing Couples nelze provádět tyto figury (tj. jako výchozí formace se vyžaduje Mini-Wave nebo Ocean Wave, jak je řečeno v definici figury): Explode The Wave, Explode and ... (anything), Follow Your Neighbor, Ping Pong Circulate, Trade The Wave.

7. Ocean Wave Rule

Některé figury, které obvykle začínají z formace Facing Couples (nebo Facing Lines), lze také provádět, jsou-li tanečníci ve formaci Ocean Wave nebo Tidal Wave (např. Load the Boat). V takovém případě tanečníci již postoupili k sobě a jsou připraveni provádět zbývající část dané figury. Pro lepší pochopení tanečníků a pro výuku může být vhodné nejprve vrátit tanečníky do formace Facing Couples (nebo Facing Lines), potom dostoupit do formace Ocean Wave nebo Tidal Wave a dokončit figuru.


Figury programu Plus

ACEY DEUCEY - VÝCHOZÍ FORMACE: Parallel Waves, Two-Faced Lines; přípustné jsou i další formace splňující následující podmínky: musí být možné určit 4 středové tanečníky a 4 koncové (nebo vnější) tanečníky. Středoví tanečníci musí být schopni provést figuru Trade v sousedících dvojicích. Koncoví (nebo vnější) tanečníci musí být schopni provést figuru Circulate a nestát se přitom středovými. TIMING: 4

Čtyři středoví tanečníci provedou figuru Trade, zatímco ostatní provedou figuru Circulate.

ALL 8 SPIN THE TOP - VÝCHOZÍ FORMACE: Wrong Way Thar, Right & Left Grand Circle a Thar Star [Allemande Thar]. TIMING: 10

Začíná-li povel z formace Thar Star [Allemande Thar nebo Wrong Way Thar], uvolní se držení hvězdy uprostřed a každý středový tanečník provede se sousedním vnějším tanečníkem figuru Arm Turn 1/2 (180°). Ti, kdo jsou nyní uprostřed, provedou figuru Star 3/4 (jdou vpřed), zatímco noví vnější tanečníci jdou o 1/4 vpřed po obvodu kroužku a uchopí se opět se stejným tanečníkem do formace Thar Star [Allemande Thar nebo Wrong Way Thar].

Začíná-li povel z formace Right & Left Grand Circle, každý se otočí o 1/2 (180°) za pravou ruku s tanečníkem, na kterého se dívá, a všichni dokončí povel podobně jako u předchozího popisu (noví středoví tanečníci provedou figuru Star Left 3/4 atd.).

PROVEDENÍ: Při počáteční figuře Arm Turn 1/2 (180°) se tanečníci otočí se za předloktí. Držení ve hvězdě uprostřed je standardní držení ve hvězdách (Palm Star). Vnější tanečníci jdoucí vpřed mají ruce v přirozené taneční poloze připravené pro správnou polohu pro další povel. Dámy mohou pracovat se sukní.

(ANYTHING) & ROLL - VÝCHOZÍ FORMACE: různé. TIMING: 2

Povel "... & Roll" lze přidat ke každé figuře, při které má podle definice jeden nebo více tanečníků tendenci otáčivého pohybu doprava nebo doleva, když dokončí svou část figury. Je to pokyn pro tyto tanečníky, aby se každý na místě otočil ještě o 1/4 (90°) ve směru určeném předchozí figurou.

Upozornění: Pokud je povel "... & Roll" přidán k figuře, při níž podle definice jdou někteří tanečníci ve své poslední části figury pouze přímo vpřed, nebudou tito tanečníci při figuře "... & Roll" dělat nic.

PROVEDENÍ: Po dokončení figury prováděné před figurou Roll (figura (Anything)) uvolněte všechna držení rukou a nechte setrvačnost působit ve směru, ve kterém se pak samostatně otočíte na místě. Ruce zůstanou v přirozené taneční poloze připravené pro správnou polohu pro následující figuru.

(ANYTHING) & SPREAD - VÝCHOZÍ FORMACE: různé. TIMING: 2

Tento povel může být použit třemi způsoby:

  1. Pokud mají figuru Spread provádět pouze někteří tanečníci (např. z formace Static Square: Heads Star Thru & Spread), ukročí do strany a stanou se novými koncovými tanečníky, zatímco neaktivní tanečníci udělají krok vpřed mezi ně.
  2. Pokud figura (Anything) končí v řadách nebo vlnách (např. Follow Your Neighbor), středoví tanečníci očekávající akci Spread provedou úkrok do strany, čímž se stanou novými koncovými tanečníky, zatímco původní koncoví tanečníci očekávající akci Spread přejdou na nejbližší středovou pozici.
  3. Končí-li povel (Anything) ve formaci Tandem Couples (např. Wheel & Deal z řady čtyř tanečníků), Leaders ukročí do strany, zatímco Trailers udělají krok vpřed mezi ně.

PROVEDENÍ: Všichni tanečníci spojí ruce podle provedení pro výslednou formaci (např. provedení pro formaci Ocean Wave po povelu "Follow Your Neighbor and Spread").

CHASE RIGHT - VÝCHOZÍ FORMACE: dva páry v pozici Back-to-Back. TIMING: 6

Každý tanečník vpravo provádí přehnanou figuru Zoom - jde na pozici, která byla předtím obsazena pravým tanečníkem za ním, a skončí otočený stejným směrem jako před prováděním akce Zoom (výsledek je stejný, jako kdyby pravý tanečník provedl figury U Turn Back doprava a Box Circulate 2×). Levý tanečník následuje pravého tanečníka provedením figury Box Circulate o dvě pozice. Figura končí ve formaci Box Circulate.

PROVEDENÍ: Všichni tanečníci mají ruce v přirozené taneční poloze. Dámy mohou pracovat se sukní. Pravý tanečník se spíše plynule pohybuje než náhle otáčí. Provádějí-li figuru Chase Right dva páry (např. tanečníci Heads) uprostřed čtverylky, je důležité, aby se ti, kdo provádějí figuru Zoom, drželi blízko středu a vyhnuli se tak vrážení do vnějších tanečníků. Současně ti, kdo figuru neprovádějí, popojdou, je-li to možné a pohodlné, směrem od středu, aby vytvořili více místa pro provedení figury.

COORDINATE - VÝCHOZÍ FORMACE: Columns. TIMING: 8

Všichni tanečníci provedou figuru Circulate 1 1/2. Šest středových tanečníků (tři sousedící páry) provede figuru Trade (otočí se o 180°). Dva Very Centers uvolní držení a jdou po úhlopříčce směrem ven na konec vznikajících řad. Dva osamocení tanečníci jdou vpřed po čtvrtkroužku a stanou se druhými konci vznikajících řad.

PROVEDENÍ: Šest středových tanečníků (tři páry) je v držení obvyklém pro akci Trade. Poté, co dva Very Centers uvolní držení a jdou vpřed, se všichni tanečníci uchopí do párového držení. Na práci se sukní není čas.

CROSSFIRE - VÝCHOZÍ FORMACE: Two-Faced Line, Parallel Lines čtyř tanečníků, Inverted Line(s). TIMING: 6

Středoví tanečníci provedou figuru Trade, zatímco koncoví tanečníci provádějí figuru Cross Fold. Po dokončení figury Trade středoví tanečníci uvolní držení, postoupí o krok vpřed a vytvoří formaci Ocean Wave s tanečníky, na které se dívají. Pokud se po provedení figury Trade středoví tanečníci na nikoho nedívají, udělají krok vpřed a zůstanou otočeni ven.

PROVEDENÍ: Pokud je výchozí formací Two-Faced Line, středoví tanečníci se při provádění figury Trade drží obvyklým způsobem a přejdou do provedení pro formaci Mini-Wave. Jsou-li výchozí formací Parallel Lines čtyř tanečníků, z nichž středoví tanečníci skončí uprostřed a na nikoho se nedívají, uchopí se do párového držení.

CUT THE DIAMOND - VÝCHOZÍ FORMACE: jakákoliv formace Diamond. TIMING: 6

Centers každé formace Diamond provedou figuru Diamond Circulate na další pozici ve své formaci Diamond, zatímco Points ukročí k sobě a provedou figuru Trade. Figura končí v řadě nebo vlně.

PROVEDENÍ: Z běžné formace Diamond se všichni tanečníci uchopí do párového držení. Pokud je výchozí formací Facing Diamond, všichni tanečníci se uchopí tak, jak to vyžaduje provedení pro formaci Ocean Wave.

DIAMOND CIRCULATE - VÝCHOZÍ FORMACE: jakákoliv formace Diamond. TIMING: 3

Každý tanečník jde dopředu na další pozici ve své formaci Diamond, přičemž změní směr pohledu o 1/4 (90°) směrem do středu formace Diamond. Points se stanou Centers a naopak. Je-li povel napovězen pro formaci Facing Diamond, všichni tanečníci se míjejí pravými rameny.

PROVEDENÍ: Je důležité, aby tanečníci při pohybu po úhlopříčce z jedné pozice na druhou zachovávali formaci Diamond. Centers se ve formaci Diamond uchopí jako ve formaci Ocean Wave. Tanečníci na pozicích Points mají ruce v přirozené taneční poloze. Dámy mohou pracovat se sukní.

DIXIE GRAND - VÝCHOZÍ FORMACE: Dixie Grand Circle, Double Pass Thru, Quarter Tag nebo jakákoliv formace, v níž mohou začínat alespoň dva tanečníci. TIMING: 6

Ti, kdo mohou, zahájí figuru tím, že si podají pravou ruku s tanečníkem, na kterého se dívají, zatáhnou a projdou. Všichni tanečníci se pohybují po kroužku, podají dalšímu tanečníkovi levou ruku, zatáhnou a projdou, dalšímu tanečníkovi podají pravou ruku, zatáhnou a projdou. Bez ohledu na původní formaci se během provádění figury formace změní na kroužek.

PROVEDENÍ: Provedení je podobné jako u figury Right & Left Grand. Tanečníci při podávání rukou ruce střídají. Poté, co projdou, ruce uvolní. Práce se sukní se nedoporučuje.

EXPLODE & (ANYTHING) (pouze z formací Ocean Wave) - VÝCHOZÍ FORMACE: jakákoliv formace Ocean Wave čtyř tanečníků. TIMING: 2 (jen část Explode)

Všichni uvolní držení, udělají krok vpřed, otočí se o 1/4 (90°) k nejbližšímu tanečníkovi a provedou povel (Anything) (např. Right & Left Thru, Star Thru apod.).

PROVEDENÍ: Ve všech povelech "Explode and ..." se řiďte návrhy pro každou z figur "and ...".

EXPLODE THE WAVE (pouze z formací Ocean Wave) - VÝCHOZÍ FORMACE: jakákoliv formace Ocean Wave čtyř tanečníků. TIMING: 6

Všichni uvolní držení, udělají krok vpřed, otočí se o 1/4 (90°) k nejbližšímu tanečníkovi, s ním si podají pravé ruce, zatáhnou, projdou a skončí ve formaci Couples Back-to-Back.

PROVEDENÍ: Při zatáhnutí se používá držení jako při podání ruky. Pro orientaci se tanečníci po dokončení figury uchopí do párového držení.

EXTEND - VÝCHOZÍ FORMACE: Double Pass Thru, Parallel Ocean Waves (1/2 Tag), jakákoliv formace Tag (1/4 nebo 3/4). TIMING: 2

Všichni tanečníci uvolní držení (je-li to nutné), udělají krok vpřed a vytvoří formaci Ocean Wave s párem, na který se dívají. Pokud se po provedení figury Extend nedívají na nikoho, zůstanou otočeni ven. Pokud je výchozí formace typu Right-Hand, tanečníci provedou figuru Extend do formace typu Right-Hand, pokud je výchozí formace typu Left-Hand, tanečníci provedou figuru Extend do formace typu Left-Hand. Z formace Double Pass Thru provedou tanečníci figuru Extend do formace Right-Hand Quarter Tag. Z formace Quarter Tag provedou tanečníci figuru Extend do formace Parallel Waves. Z formace Parallel Waves provedou tanečníci figuru Extend do formace 3/4 Tag, z formace 3/4 Tag provedou tanečníci figuru Extend do formace Completed Double Pass Thru.

PROVEDENÍ: Všichni tanečníci se během provádění figury Extend pohybují plynule. Tanečníci se po dokončení povelu uchopí podle výsledné formace (např. provedení pro formace Ocean Wave, párové držení ve formaci Double Pass Thru apod.)

FAN THE TOP - VÝCHOZÍ FORMACE: Ocean Wave nebo Two-Faced Lines. TIMING: 4

Středoví tanečníci řady nebo vlny se otočí o 3/4 (270°), zatímco vnější tanečníci jdou vpřed po čtvrtkroužku. Koncová formace je kolmá na výchozí formaci. Středoví tanečníci zůstanou středovými, koncoví tanečníci zůstanou koncovými.

PROVEDENÍ: Středoví tanečníci mají ruce nahoře jako u figury Swing Thru. Ruce koncových tanečníků jsou v přirozené taneční poloze připraveny pro správnou polohu pro následující figuru.

FLIP THE DIAMOND - VÝCHOZÍ FORMACE: jakákoliv formace Diamond. TIMING: 3

Středoví tanečníci každé formace Diamond provedou figuru Diamond Circulate na další pozici ve své formaci Diamond, zatímco Points provedou figuru Run na nejbližší středovou pozici a uchopí se, čímž se stanou středovými tanečníky vznikající řady nebo vlny. V případě formace Facing Diamond jdou Points vždy po vnitřní dráze a Centers vždy po vnější dráze.

PROVEDENÍ: Z běžné formace Diamond se všichni tanečníci uchopí tak, jak to vyžaduje provedení pro formaci Ocean Wave. Pokud je výchozí formací Facing Diamond, všichni tanečníci se uchopí do párového držení.

FOLLOW YOUR NEIGHBOR - VÝCHOZÍ FORMACE: Box Circulate. TIMING: 6

Tanečníci, kteří se dívají dovnitř, uvolní držení s nejbližším tanečníkem ("sousedem"), vykročí vpřed, uchopí se za vnitřní předloktí s tanečníkem, kterého potkali, otočí se o 3/4 (270°) a stanou se středovými tanečníky nové vlny. Současně tanečníci, kteří se dívají ven, následují své "sousedy" tím, že jdou vpřed a otáčejí se na malém kroužku o 3/4 (270°) ke svému "sousedovi", vedle kterého skončí jako koncoví tanečníci nové vlny.

Provádí-li se figura z formace Right-Hand Box Circulate, tanečníci, kteří se dívají dovnitř, se otočí za pravou ruku, tanečníci, kteří se dívají ven, se otáčejí doprava a výslednou formací je Left-Hand Ocean Wave. Provádí-li se figura z formace Left-Hand Box Circulate, tanečníci, kteří se dívají dovnitř, se otočí za levou ruku, tanečníci, kteří se dívají ven, se otáčejí doleva a výslednou formací je Right-Hand Ocean Wave.

PROVEDENÍ: Tanečníci, kteří se dívají dovnitř, se při otáčení uprostřed drží za předloktí. Když se setkají se svými "sousedy" ve vlně, uchopí se podle provedení pro formace Ocean Wave. Aby se zlepšila plynulost tance, tanečníci, kteří se dívají ven, provádějí otočku o 3/4 na malém kroužku místo náhlého otočení na místě.

GRAND SWING THRU - VÝCHOZÍ FORMACE: Tidal Wave, Ocean Wave šesti tanečníků. TIMING: 6

Všichni, kdo mohou, se otočí za pravou ruku o 1/2 (180°), a poté se všichni, kdo mohou, otočí za levou ruku o 1/2 (180°). Není-li před povelem Grand Swing Thru určen povel "right", chápe se jako Grand Swing Thru za pravou ruku. Požaduje-li caller figuru Grand Left Swing Thru, musí ji napovědět explicitně jako "Grand Left Swing Thru"; pak se ti, kdo mohou, otočí o 1/2 (180°) za levou ruku a poté se všichni, kdo mohou, otočí o 1/2 (180°) za pravou ruku.

PROVEDENÍ: Stejné jako pro figuru Swing Thru.

LINEAR CYCLE (v programu Plus pouze z formací Ocean Wave) - VÝCHOZÍ FORMACE: Right-Hand nebo Left-Hand Parallel Ocean Waves čtyř tanečníků. TIMING: 10-12

(V jiných programech než Plus jsou povoleny formace, ve kterých může koncový tanečník se sousedním středovým tanečníkem provést figuru Single Hinge nebo Partner Hinge. Figura má tři části.)

Část 1: Koncoví tanečníci provedou se sousedními tanečníky figuru Hinge.

Část 2: Ti, kdo se dívají ven, provedou figuru Fold za ty, kdo se dívají dovnitř, a všichni tanečníci provedou figuru Double Pass Thru.

Část 3: Byla-li figura Hinge provedena za pravou ruku, provedou tanečníci akci Peel doprava; byla-li figura Hinge provedena za levou ruku, provedou tanečníci akci Peel doleva. Výsledná formace je Facing Couples.

Byla-li figura Hinge provedena za pravou ruku, všichni se míjejí pravými rameny. Byla-li figura Hinge provedena za levou ruku, všichni se míjejí levými rameny.

Poznámka pro programy vyšší než Plus: Při provádění z libovolné formace Inverted Line nebo některých formací 3 & 1 Line má nejvyšší prioritu pravidlo Passing Rule. (Tuto možnost nelze použít v programu Plus.)

PROVEDENÍ: Ruce jsou v přirozené taneční poloze. Provedení je podobné jako u jednotlivých částí. Po dokončení povelu se tanečníci uchopí do párového držení.

LOAD THE BOAT - VÝCHOZÍ FORMACE: Řady čtyř tanečníků, v nichž se středoví tanečníci dívají dovnitř a koncoví tanečníci se dívají stejným směrem (dovnitř nebo ven). TIMING: 12

Koncoví tanečníci jdou vpřed kolem čtverylky, minou se pravými rameny se třemi protijdoucími tanečníky. Poté, co minou třetího tanečníka, se otočí o 1/4 (90°) dovnitř čtverylky a vytvoří s ním pár. Současně provedou středoví tanečníci figuru Pass Thru, otočí se o 1/4 od svého současného partnera, provedou figuru Partner Trade se svým novým partnerem a provedou figuru Pass Thru.

PROVEDENÍ: Koncoví tanečníci nechávají během pohybu kolem čtverylky dostatek místa pro pohodlný pohyb středových tanečníků. Ruce drží během provádění figury v přirozené taneční poloze a vhodně je spojí pro provádění dalšího povelu.

PEEL OFF - VÝCHOZÍ FORMACE: Jeden pár následující druhý (Tandem Couples), Box Circulate nebo Z-Formation. TIMING: 4

Leaders jdou po přibližném půlkroužku od středu výchozí formace a stanou se koncovými tanečníky řady čtyř tanečníků. Trailers podle potřeby postoupí o krok vpřed, aby se stali středovými tanečníky téže řady, a provedou figuru U Turn Back směrem od středu výchozí formace. Všichni tanečníci skončí v řadě čtyř tanečníků. Každý tanečník se otočí o 1/2 (180°) a skončí otočen opačným směrem než na začátku. Figura Peel Off z formace Tandem Couples končí ve formaci One-Faced Line. Figura Peel Off z formace Box Circulate nebo Z-formation končí ve formaci Two-Faced Line.
Poznámky: Po figuře Peel Off mohou všichni provádět figuru Roll. Tanečníci se pohybují plynule a souvisle, pohyb nelze dělit na části. Střed koncové formace se shoduje se středem výchozí formace.
Dva tanečníci, kteří stojí za sebou (Tandem) a mohou určit střed, od kterého se budou otáčet, mohou provést figuru Peel Off jako z formace Box Circulate (například koncoví tanečníci vln nebo Points formací Diamond). Skončí jako pár na úrovni středu formace původních tanečníků Leader a Trailer.

PROVEDENÍ: Ruce jsou v přirozené taneční poloze, připravené pro držení podle následujícího povelu. Je důležité, aby Leaders udělali před samotným pohybem "Peel" krok vpřed.

PEEL THE TOP - VÝCHOZÍ FORMACE: Box Circulate nebo Z-Formation. TIMING: 6

Leaders provedou figuru Peel Off, Trailers udělají krok vpřed, uchopí se vnitřníma rukama; poté všichni provedou figuru Fan the Top.

PROVEDENÍ: Leaders mají ruce v přirozené taneční poloze, připravené pro další povel. Je důležité, aby tanečníci před samotným pohybem "Peel" udělali krok vpřed. Trailers používají držení pro figuru Swing Thru.

PING PONG CIRCULATE - VÝCHOZÍ FORMACE: Quarter Tag. TIMING: 6

Povel začíná a končí ve formaci Quarter Tag. Každý tanečník provádí figuru Circulate - pohybuje se vpřed o jednu pozici po dráze na obrázku č. 1. Povel může být také použit, pokud je uprostřed formace Left-Hand Wave. V tom případě je dráha pro figuru Circulate jako na obrázku č. 2.

Je vidět, že dráhy pro figuru Circulate jsou na sobě nezávislé. Je tedy možné, aby figuru Ping Pong Circulate prováděli pouze tanečníci na vnější dráze (tanečníci č. 1, 2, 3, 4 na obrázcích č. 1 a 2) nebo pouze tanečníci na vnitřní dráze (tanečníci č. 5, 6, 7, 8 na obrázcích č. 1 a 2).

PROVEDENÍ: Provedení je stejné jako u figur Pass Thru a Partner Trade. Tanečníci uprostřed se drží tak, jak je ve formacích Ocean Wave obvyklé. Vnější tanečníci skončí v obvyklém párovém držení.

Obrázek Ping Pong Circulate

RELAY THE DEUCEY - VÝCHOZÍ FORMACE: Parallel Ocean Waves. TIMING: 20

Všechny dráhy figury Circulate znamenají původní dráhu figury Circulate vytyčenou koncovými tanečníky původních formací Ocean Wave. Žádný tanečník se během provádění figury nepřestává pohybovat; přestávky v definici (t.j. provádění figury "Half-Circulate") jsou uvedeny pouze za účelem jasné definice a výuky.

Každý koncový a sousední středový tanečník se otočí o 1/2. Noví středoví tanečníci každé vlny se otočí o 3/4, zatímco ostatní provedou figuru Half-Circulate, čímž vznikne vlna šesti tanečníků a dva osamělí tanečníci. Šest tanečníků ve vlně, pracujících jako 3 dvojice, se otočí o 1/2, zatímco ostatní provedou figuru Half-Circulate. Ve vlně se čtyři středoví tanečníci otočí o 1/2, zatímco ostatní čtyři tanečníci provedou figuru Half-Circulate. Šest tanečníků ve vlně, pracujících opět jako 3 dvojice, se otočí o 1/2, zatímco ostatní provedou figuru Half-Circulate. Nakonec se čtyři středoví tanečníci vlny otočí o 3/4, čímž se stanou středovými tanečníky nových vln, zatímco čtyři vnější tanečníci provedou figuru Half-Circulate a stanou se koncovými tanečníky vln.

PROVEDENÍ: Pro otáčení ve vlnách se používá provedení jako pro figuru Swing Thru. Tanečníci, kteří provádějí figuru Half-Circulate, mají ruce v přirozené taneční poloze a nakonec se uchopí do formace Ocean Wave.

SINGLE CIRCLE TO A WAVE - VÝCHOZÍ FORMACE: Facing Dancers. TIMING: 4

Tanečníci, kteří se na sebe dívají, se uchopí za ruce a provedou figuru Circle Left 1/2. Bez zastavení uvolní ruce a každý z nich provede samostatně figuru Veer Left, čímž vznikne formace Mini-Wave za pravou ruku. Pokud caller napoví figuru "Single Circle 3/4 to a Wave", tanečníci, kteří se na sebe dívají, se uchopí za ruce, provedou figuru Circle Left 3/4 a dokončí figuru (Veer Left).

PROVEDENÍ: Při provádění figury Circle Left jsou tanečníci mírně vysunuti doleva, takže jejich partner v kroužku je spíše vpravo od nich než před nimi. Všichni se pohybují plynule, ne trhaně. Při uchopení se do kroužku otáčejí pánové ruce dlaněmi vzhůru, dámy dlaněmi dolů. Paže jsou pohodlně ohnuty v loktech. Při otáčení se v kroužku vyvíjejí tanečníci mírný tlak. Nakonec se uchopí do držení pro formaci Ocean Wave.

SPIN CHAIN & EXCHANGE THE GEARS - VÝCHOZÍ FORMACE: Ocean Waves. TIMING: 26

[Definice je mírně upravena, aby popisovala i výchozí formaci Parallel Left-Hand Ocean Waves.] Figura začíná stejně jako figura Spin Chain the Gears: koncoví tanečníci se se sousedními tanečníky otočí o 1/2, noví středoví tanečníci se otočí o 3/4, zatímco koncoví tanečníci provedou figuru U Turn Back, dva Very Centers vlny provedou figuru Trade. Všichni vytvoří dvě hvězdy (předtím, než je začnou otáčet, by měl tanečník dívající se ven zvednout ruku, čímž dá najevo, že jej mají ostatní následovat - on bude "vést výměnu") a otočí je o 3/4. Ti, kdo "vedou výměnu", povedou svou hvězdu kolem druhé hvězdy (jakoby ve tvaru písmena S), dočasně se vytvoří formace Column čtyř tanečníků jdoucích v zástupu za sebou. První tři tanečníci v každé formaci Column se otočí o 1/4 dovnitř, čtvrtý tanečník se otočí o 1/4 ven a ten, kdo "vedl výměnu", provede figuru Run dovnitř, čímž se vytvoří formace Parallel Ocean Waves na místech, kde byly původní formace Ocean Waves.

PROVEDENÍ: Stejné jako u Spin Chain the Gears.

SPIN CHAIN THE GEARS - VÝCHOZÍ FORMACE: Parallel Ocean Waves. TIMING: 24

Každý koncový tanečník se se sousedním tanečníkem otočí o 1/2 (180°). Noví středoví tanečníci každé vlny se otočí o 3/4 (270°) a vytvoří novou vlnu napříč čtverylkou, koncoví tanečníci provedou figuru U Turn Back (směrem ke středu čtverylky). Středoví tanečníci vlny provedou figuru Trade a pak uvolní držení. Čtyři tanečníci na každé straně čtverylky vytvoří hvězdu a otočí ji o 3/4, čímž vytvoří novou vlnu napříč čtverylkou. Středoví tanečníci této vlny provedou figuru Trade a znovu dočasně vytvoří vlnu napříč čtverylkou. Dvě vnější dvojice tanečníků ve středové vlně se otočí o 3/4 (270°), ostatní čtyři tanečníci provedou figuru U Turn Back (směrem od středu čtverylky).

PROVEDENÍ: Tanečníci, kteří se otáčejí ve vlnách, používají provedení jako u figur Swing Thru a Spin Chain Thru. Provedení hvězd odpovídá provedení figur Star Right/Left. Do hvězdy nebo do vlny se otáčejte raději plynule než náhle. Ve hvězdách mohou dámy vnější rukou pracovat se sukní.

TEACUP CHAIN - VÝCHOZÍ FORMACE: Static Square nebo pokračování pohybu všech tanečníků provádějících figuru Left Arm Turn se svým partnerem. TIMING: 32

Na začátku povelu určí caller dvě dámy, které jdou do středu čtverylky, např. "Head Ladies Center for a Teacup Chain". V celé definici jsou tyto dámy označeny jako "určené dámy".

Určené dámy (obě Head Ladies nebo obě Side Ladies) jdou do středu čtverylky a provádějí figuru Star Right o 3/4 ke svým Corners, s nimiž provedou figuru Left Arm Turn. Současně druhé dvě dámy jdou doprava po obvodu čtverylky ke svým Corners a provedou s nimi figuru Right Arm Turn.

Po provedení figur Arm Turn jdou určené dámy po obvodu čtverylky ke svým novým Corners a provedou s nimi figuru Right Arm Turn, zatímco druhé dvě dámy jdou do středu čtverylky a provádějí figuru Star Left o 1 1/4 ke svým novým Corners, s nimiž provedou figuru Right Arm Turn.

Určené dámy poté jdou do středu čtverylky a provádějí figuru Star Left 1 1/4 ke svým novým Corners, s nimiž provedou figuru Right Arm Turn, zatímco druhé dvě dámy jdou ke svým novým Corners (po obvodu čtverylky) a provedou s nimi figuru Left Arm Turn.

Nakonec jdou určené dámy ke svým novým Corners (jejich původní Partners) a provedou buď figuru Courtesy Turn, nebo figuru Left Arm Turn, na kterou navazuje další povel, zatímco druhé dvě dámy jdou do středu a provádějí figuru Star Right o 3/4 ke svým novým Corners (jejich původní Partners), s nimiž provedou buď figuru Courtesy Turn, nebo figuru Left Arm Turn, na kterou navazuje další povel. Každý skončí se svým původním partnerem.

Pokud caller chce, aby choreografii dam prováděli pánové a naopak, je výchozí formací Static Square se všemi páry half-sashayed, nebo se pokračuje po figuře Left Arm Turn s partnerem. Správný povel zní "Head/Side Men Center for a Teacup Chain".

PROVEDENÍ: Středoví tanečníci používají ve hvězdách obvyklé držení. Při všech figurách Arm Turn s vnějšími tanečníky se otáčejí za předloktí. Pokud nenavazuje další povel, je figura Courtesy Turn závěrem figury, jak je popsáno výše. Vnější tanečníci (obvykle pánové) tančí s rukama přirozeně se houpajícíma od jedné figury Arm Turn k další, pohyb nabízející trochu jiné otáčení než kolem středu je co nejjemnější. Dívky mohou vylepšit základní provedení tím, že vnější rukou pracují se sukní.

3/4 TAG THE LINE - VÝCHOZÍ FORMACE: Parallel Lines čtyř tanečníků, Inverted Line(s), Two-Faced Line(s), 3 & 1 Lines. TIMING: 4

Každý tanečník se otočí do středu řady a jde vpřed, s protijdoucími tanečníky se míjí pravými rameny. Leaders se minou se dvěma tanečníky a zůstanou otočeni ven. Trailers se minou s jedním tanečníkem a vytvoří formaci Right-Hand Ocean Wave uprostřed čtverylky. Figura končí ve formaci 3/4 Tag. Je-li povel použit z jakékoliv jediné řady čtyř tanečníků, končí jako formace Mini-Wave mezi dvěma tanečníky otočenými ven.

PROVEDENÍ: Provedení je podobné jako u figury Tag the Line. Trailers se uchopí za ruce ve formaci Ocean Wave nebo Mini-Wave podle výchozí formace.

TRACK II - VÝCHOZÍ FORMACE: Completed Double Pass Thru. TIMING: 8

Tanečníci pracují v tandemu, t.j. tanečník Trailer jde za tanečníkem Leader. Ti, kdo jsou vpravo, jdou v zástupu doleva proti směru hodinových ručiček a zůstávají uvnitř formace tanečníků nalevo, kteří jdou v zástupu po směru hodinových ručiček doprava ven. Pohyb pokračuje jako figura Double Pass Thru, dokud tanečníci nevytvoří formaci Parallel Right-Hand Ocean Waves.

PROVEDENÍ: Protože se tanečníci současně pohybují opačnými směry, je důležité, aby si navzájem nechávali dost místa. Ti, kdo jsou venku, musí předejít mačkaní se vnitřních tanečníků. Všichni mají ruce v přirozené taneční poloze a nakonec se uchopí do formací Ocean Wave.

TRADE THE WAVE - VÝCHOZÍ FORMACE: Jakákoliv vlna čtyř tanečníků. TIMING: 6

Tanečníci, kteří se ve vlně dívají stejným směrem, spolu provedou figuru Trade. Z formací Right-Hand Wave se stanou formace Left-Hand Wave a naopak. Koncoví tanečníci vlny se stanou středovými a naopak.

PROVEDENÍ: Jako při každém provádění figury Trade tanečníci nejprve udělají krok vpřed, aby bylo zřejmé, že stojí ve vlně, a pak se otočí k tanečníkovi, se kterým provádějí figuru Trade. Provedení je obvyklé pro formace Ocean Wave.