Dodatek k definicím programu Mainstream schválených CALLERLABem
(přijato 15. listopadu 2000)

Dokument "Programy CALLERLABu" (který známe jako seznam figur programu Mainstream) byl aktualizován v dubnu 1998. I když se touto aktualizací smysl tohoto dokumentu nezměnil, přibylo několik běžně používaných označení a výrazů, které ve stávajících definicích programu Mainstream nejsou definovány. Dokud nebudou definice aktualizovány, bude tento dodatek sloužit jako zdroj příslušných definic.

1. POJMENOVÁNÍ TANEČNÍKŮ: Je několik způsobů pojmenování tanečníků ve čtverylce.

(a) PARTNER / CORNER. Ve statické čtverylce složené z normálních párů je PARTNER každého pána tanečnice po jeho pravici a CORNER každého pána je tanečnice po jeho levici. PARTNER každé dámy je tanečník po její levici a CORNER každé dámy je tanečník po její pravici.

Na kroužku, kde se střídají dámy a pánové a všichni jsou otočeni dovnitř, je PARTNER pána sousední tanečnice po jeho pravici a CORNER pána sousední tanečnice po jeho levici. PARTNER dámy je po její levici a CORNER dámy je po její pravici.

V dalších formacích mají pojmy PARTNER a CORNER jiné významy. Caller by se měl vyhýbat možnému zmatení.

Mezi běžné povely, které tyto pojmy používají, patří například "Face Your PARTNER; Do Sa Do", "Face Your CORNER; Allemande Left", "Circle Left; Swing Your PARTNER", "4 Ladies Promenade Inside; Swing Your PARTNER". V posledním povelu se pojem PARTNER vztahuje k označení PARTNER (tedy tanečník, vedle kterého jste stáli) před tím, než dámy promenovaly.

(b) HEADS / SIDES. Ve statické čtverylce jsou HEADS dva páry, které se dívají na callera nebo směrem od něj (nebo, ve velmi širokých halách, na zeď a ode zdi, u níž caller stojí) a SIDES jsou druhé dva páry (viz obrázek 1). V jiných formacích si tanečníci zachovají svou identitu HEAD nebo SIDE (tedy HEADS znamená "původní HEADS"). Pokud dáma po promenádě skončí na jiné pozici, než začínala, získá identitu této pozice. To je běžné v singing-callech, platí to však i v patter-callech.

Obrázek 1

Obrázek 1. Určení Heads a Sides (formace Waves nebo Lines)

Mezi běžné povely, které tyto pojmy používají, patří například "HEADS Right And Left Thru", "HEAD Ladies Chain", "SIDES Wheel Around" a "SIDES Trade".

Stojí-li původní SIDES na pozici HEADS, caller by měl explicitně označit "ORIGINAL HEADS" ("původní HEADS") nebo "THOSE IN THE HEAD POSITION" ("ti, kdo jsou na pozicích HEADS"), protože říci pouze "HEADS" může znamenat obojí.

Pokud hlavní (HEAD) pán promenuje s vedlejší (SIDE) dámou, jsou přípustné všechny následující povely a znamenají totéž: "HEADS Wheel Around", "HEAD MAN with the lady you've got, Wheel Around" nebo "HEAD MAN and the girl with you, Wheel Around".

(c) PÁR Č. 1, Č. 2, Č. 3, Č. 4. Ve statické čtverylce je pár zády ke callerovi PÁR Č. 1. Pár doprava od nich (při pohledu shora proti směru hodinových ručiček) je PÁR Č. 2 atd. K typickému použití patří například povely "Couples 1 and 3 make a right hand star". Výraz "COUPLES 1 AND 3" znamená totéž jako "HEADS".

Obrázek 1a

Obrázek 1a. Pár č. 1, 2, 3, 4

(d) BOYS / GIRLS. BOYS (pánové) jsou ti tanečníci, kteří na začátku stáli ve čtverylce jako leví tanečníci párů. GIRLS (dámy) jsou ti tanečníci, kteří na začátku stáli ve čtverylce jako praví tanečníci párů. Výrazy MEN, GENTS, GENTLEMEN a GUYS znamenají totéž, co BOYS. Výrazy WOMEN, LADIES a GALS znamenají totéž, co GIRLS.

(e) CENTERS / ENDS. V každé formaci typu Line nebo Column, v níž stojí čtyři tanečníci, se dva tanečníci uprostřed označují CENTERS (na obrázku označeni "C") a tanečníci na koncích se označují ENDS (označeni "E"). Určení CENTERS a ENDS nezáleží na směru, kterým jsou tanečníci otočeni. Následující obrázky nezachycují směr pohledu, protože každý tanečník může být otočen libovolným ze čtyř směrů.

Obrázek 2

Obrázek 2. CENTERS a ENDS (čtyři tanečníci ve formaci Line/Wave/Column)

Ve formacích osmi tanečníků je možností několik:

Obrázek 3

Obrázek 3. CENTERS a ENDS (osm tanečníků ve formaci Line/Wave/Column)

Obrázek 4

Obrázek 4. CENTERS a ENDS (osm tanečníků ve formaci Thar)

Obrázek 5

Obrázek 5. EACH SIDE, CENTERS a EACH SIDE, ENDS (osm tanečníků ve formaci Tidal Line/Wave/Column)

Obrázek 6

Obrázek 6. CENTER 4

Caller musí být opatrný, aby se vyhnul nejednoznačnosti u obrázků 5 a 6. Obvyklý způsob je používat označení "EACH SIDE, CENTERS ...", "ON YOUR OWN SIDE, CENTERS ..." nebo "CENTERS OF EACH SIDE, ..." pro obrázek 5 a "CENTER 4, ..." pro obrázek 6.


4. DOSADO TO A WAVE: Výchozí formace – Facing Dancers. Jako jeden plynulý pohyb proveďte figury Dosado a Step To a Wave. Figura končí ve formaci Right-Hand Mini-Wave.


13. SPLIT TWO: Výchozí formace – pár nebo tandem čelem k páru. Aktivní nebo určený pár nebo tandem jde vpřed mezi tanečníky neaktivního páru, kteří lehce ukročí od sebe, aby mohli aktivní tanečníci projít skrz, a poté se sestoupí zpět. Figura není dokončená, dokud další povel aktivním tanečníkům neřekne, co dělat dále. Z formace Eight Chain Thru lze jako příklad použití uvést "CENTERS SPLIT TWO, AROUND 1 TO A LINE". Zde se předpokládá, že aktivní tanečníci provedou figuru SEPARATE, zatímco někdy se místo toho používají pomocné figury (například "CENTERS SPLIT TWO, BOTH TURN LEFT AND PROMENADE SINGLE FILE WHILE THE OTHERS...").


16. SEPARATE: Výchozí formace – pár. Pár musí být aktivní nebo určený callerem.

Pár na obvodu čtverylky (například ve statické čtverylce): Dva tanečníci v páru se k sobě otočí zády a jdou od sebe po obvodu čtverylky. Vzdálenost, kterou ujdou, a koncová pozice je určena dalším povelem (viz příklady).

Pár čelem ven ze čtverylky (například po provedení figury "Heads Square Thru 3"). Páry musí mít po předchozí figuře tendenci jít vpřed anebo být určené callerem. Páry postoupí vpřed a provedou figuru SEPARATE dle předchozího popisu.

Po figurách SPLIT TWO nebo SEPARATE jsou aktivní tanečníci po obvodu čtverylky a obcházejí určený počet neaktivních tanečníků (například "SEPARATE, AROUND 2" nebo "SPLIT 2, AROUND 1"). Neaktivní tanečníci se chovají jako statické objekty (označované jako "sloupy") a nemění směr pohledu. Je-li to nutné, neaktivní tanečníci uhýbají vpřed, aby aktivní tanečníci mohli pohodlně jít po obvodu čtverylky, a poté, co je aktivní tanečníci minou, mírně ustoupí zpět.

Když aktivní tanečníci přijdou až k posledním neaktivním tanečníkům ("sloupům"), obejdou je takto:

TO A LINE: Aktivní tanečníci jdou kolem posledního neaktivního tanečníka a buď se vmáčknou mezi neaktivní tanečníky (kteří se rozestoupí, aby udělali místo), čímž vznikne formace Facing Lines nebo Inverted Lines, nebo zůstanou stát ve chvíli, kdy se stanou Ends formace Lines (neaktivní tanečníci budou Centers těchto řad). Provedení této části figury záleží na vztahu těchto tanečníků k posledním "sloupům". Tato část figury se někdy také napovídá slovy "SQUEEZE IN – MAKE LINES" nebo "HOOK ON TO THE END – MAKE LINES" v příslušných situacích.

AND COME INTO THE MIDDLE WITH A: Aktivní tanečníci buď pokračují v obcházení posledního neaktivního tanečníka, projdou mezi neaktivními tanečníky (kteří se rozestoupí a pak sestoupí zpět, aby udělali místo, jako při figuře SPLIT TWO), vstoupí do středu čtverylky a provedou další figuru, nebo půlkroužkem obejdou posledního neaktivního tanečníka a skončí uprostřed čtverylky, kde očekávají další figuru. Provedení záleží na vztahu aktivních tanečníků k posledním "sloupům".

Druhé z popisovaných provedení se také napovídá slovy "AND COME DOWN THE MIDDLE WITH A".


32. THAR FAMILY:

(b) ALLEMANDE LEFT TO AN ALLEMANDE THAR: Výchozí formace – každá, v níž je přípustná figura Allemande Left. Všichni provedou figuru Allemande Left a přejdou do formace Right And Left Grand Circle. Všichni zatáhnou za pravou ruku, projdou a s dalším tanečníkem se za levou ruku otočí o 1/2 do formace ALLEMANDE THAR (pánové budou uprostřed).

Aby se předešlo zmatení u nápovědy "ALLEMANDE THAR" a "MAKE A THAR", caller téměř vždy napovídá "ALLEMANDE LEFT TO AN ALLEMANDE THAR, GO FORWARD 2, MEN SWING IN WITH A BACKUP STAR", "ALLEMANDE LEFT, GO ALLEMANDE THAR, WITH A RIGHT AND LEFT AND THE 4 MEN STAR" nebo podobně.

Po figuře SHOOT THE STAR může caller napovědět "TO ANOTHER THAR". Jde o totéž jako při povelu "TO AN ALLEMANDE THAR" popsaném výše. Všichni zatáhnou za pravou ruku, projdou a s dalším tanečníkem se za levou ruku otočí o 1/2 do formace ALLEMANDE THAR. Caller téměř vždy napoví "GO FORWARD 2".

Caller může napovědět FORWARD (všichni jdou směrem obvyklým pro figuru Right And Left Grand) nebo BACK či BACKWARD (všichni jdou opačným směrem než při figuře Right And Left Grand) a libovolný počet rukou, například "SHOOT THE STAR FULL TURN, GO BACKWARD 3, RIGHT, LEFT, RIGHT, MEN SWING IN, MAKE A WRONG-WAY THAR".

Někteří calleři používají slovo FORWARD pro vyjádření "směrem, kterým se díváte" a nepoužívají slovo BACK či BACKWARD. Oba způsoby použití jsou přijatelné.


36. OCEAN WAVE FAMILY:

(a) STEP TO A WAVE: Výchozí formace – Facing Dancers. Tanečníci provedou 1/2 Pass Thru (tedy o krok postoupí vpřed a vytvoří formaci Mini-Wave). Koncovou formací je formace Right-Hand Mini-Wave. Figura STEP TO A WAVE se obvykle napovídá z formace Facing Couples a končí ve formaci Right-Hand Ocean Wave.


37. ALAMO RING FORMATION:

(a) ALLEMANDE LEFT IN THE ALAMO STYLE: Výchozí formace – každá, v níž je přípustná figura Allemande Left. Všichni začnou provádět figuru Allemande Left, v otočce však pokračují, dokud pánové nejsou otočeni do středu čtverylky a dámy ven ze čtverylky. Zachovají držení za levé ruce a se sousedním tanečníkem se uchopí za pravé ruce, čímž vznikne formace Alamo Ring.

(b) BALANCE: Výchozí formace – Alamo Ring. Stejné jako původní figura WAVE BALANCE – 34(d).


45. FIRST COUPLE GO LEFT/RIGHT, NEXT COUPLE GO LEFT/RIGHT: Výchozí formace – Completed Double Pass Thru. Každý pár pracuje jako jednotka a jde vpřed po oblouku v určeném směru. Středový pár nejprve postoupí vpřed a pak se začne otáčet směrem, který je udaný jako druhý.

Mají-li páry jít opačnými směry (například "FIRST COUPLE GO LEFT, NEXT COUPLE GO RIGHT"), měly by se pohybovat po malém půlkroužku ve směru pro ně určeném. V té pozici se budou tanečníci dívat na jiný pár a koncovou formací je formace Facing Lines. Druhý pár v téže řadě je pár, který začínal buď přímo před nebo za nimi a ve formaci Double Pass Thru byl otočený k téže zdi.

Mají-li oba páry jít stejným směrem (například "FIRST COUPLE GO LEFT, NEXT COUPLE GO LEFT"), je koncovou formací formace Promenade nebo Reverse Promenade a dalším povelem je obvykle PROMENADE.


52. CIRCULATE FAMILY:

(b) ALL 8 CIRCULATE: Výchozí formace – jakákoliv formace tanečníků typu 2x4 včetně formací Lines, Waves, Columns, Eight Chain Thru a Trade By. Tanečníci ve formaci Column jdou vpřed o jednu pozici po cirkulační dráze pro formaci Column (obrázek 7). Tanečníci ve formaci Wave nebo Line jdou vpřed o jednu pozici po cirkulační dráze pro formaci Wave nebo Line (obrázek 8).

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 7. Cirkulační dráhy (formace Columns)

Obrázek 8. Cirkulační dráhy (formace Waves nebo Lines)

Občas docházelo ke zmatení v souvislosti se správným používáním figur typu Circulate.

Z výchozí formace Right-Hand Columns nebo Left-Hand Columns jsou následující povely ekvivalentní a označují pohyb tanečníků vpřed o jednu pozici na cirkulační dráze ve formaci Columns: Single File Circulate, Column Circulate, All 8 Circulate, Everyone Circulate nebo jednoduše Circulate.

Z výchozí formace Parallel Two-Faced Lines jsou následující povely ekvivalentní a označují pohyb tanečníků vpřed o jednu pozici na cirkulační dráze ve formaci Parallel Ocean Waves nebo Parallel Lines (což je pro výchozí formaci Parallel Two-Faced Lines totéž jako cirkulační dráha pro páry): All 8 Circulate, Couples Circulate, Everyone Circulate nebo jednoduše Circulate.

Z výchozích formací Parallel Lines a Parallel Ocean Waves jsou následující povely ekvivalentní a označují pohyb tanečníků vpřed o jednu pozici na cirkulační dráze ve formaci Ocean Wave nebo Line: All 8 Circulate, Everyone Circulate nebo jednoduše Circulate.

Je nesprávné používat povel Single File Circulate odjinud než z výchozích formací Right-Hand Columns nebo Left-Hand Columns.

Povel Couples Circulate lze použít pouze z výchozí formace Parallel Right-Hand Two-Faced Lines nebo Parallel Left-Hand Two-Faced Lines.

Je nesprávné učit tanečníky, že povel All 8 Circulate vždy znamená, že Ends zůstanou Ends a Centers zůstanou Centers. Toto pravidlo platí pouze pro výchozí formace Parallel Lines a Parallel Ocean Waves, ne však pro výchozí formaci Columns.

Je nesprávné použít povel All 8 Circulate z výchozí formace Columns a očekávat, že čtyři středoví tanečníci budou figuru provádět spolu a čtyři vnější tanečníci budou figuru provádět spolu.

Je-li cílem rozdělit výchozí formaci Parallel Ocean Waves nebo Columns na dvě samostatné části tak, aby každá část prováděla figuru typu Circulate, správný povel je Split Circulate.

Je-li cílem nechat čtyři středové tanečníky formace Parallel Ocean Waves nebo Columns provádět figuru typu Circulate uprostřed formace, správný povel je Box Circulate. Příklad: Heads Touch 1/4, Heads Box Circulate, případně Pass to the Center, Centers Touch 1/4 and Box Circulate.

Je ovšem nesprávné napovídat pro výchozí formaci Parallel Ocean Waves, Parallel Lines nebo Columns pouze povel Box Circulate. Musíte určit, kdo má figuru Box Circulate provádět.

Z výchozí formace Parallel Ocean Waves jsou povely Centers Circulate; Center 4, Box Circulate a Center Box of 4, Circulate přijatelné všechny.

Z výchozí formace Columns jsou povely Center 4, Box Circulate a Center Box of 4, Circulate přijatelné. Povel Centers Circulate je nejednoznačný a neměl by se používat. Může znamenat "Centers, proveďte svou část figury Column Circulate" nebo "čtyři středoví tanečníci, proveďte figuru Circulate uprostřed formace".